ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.     Begripsbepalingen

 

1   Inspanningsverplichting = een verplichting het nodige te doen zonder enerzijds toezegging van of anderzijds aanspraak op enig (positief) resultaat.

2     Verschotten = door opdrachtnemer in het voorkomend geval aan opdrachtgever voor te schieten kosten, bijvoorbeeld; griffiegelden, deurwaarderskosten, porto- en kopieerkosten, leges, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en de Gemeentelijke Basis Administratie en zo voorts.

3      Urenstaat = het door opdrachtnemer bij te houden overzicht van verrichtingen, door hem besteedde tijd en verschotten.

4    Vertrouwensbreuk = onder andere; gebrek aan (wederzijds) respect, onjuiste en/of onvolledige informatieverschaffing, schending/niet-nakoming van artikel 4.3 en/of artikel 4.7 hieronder.

 

2.     Overeenkomst tot opdracht

 

1      Een overeenkomst tot opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is pas tot stand gekomen bij uitdrukkelijke & schriftelijke – zie tevens artikel 3.1 hieronder - aanvaarding daarvan door opdrachtnemer.

2      Op deze overeenkomst zijn sommige bepalingen van Boek 6, titel 5, afdelingen 2a & 2b B.W. van toepassing.

3     In elk geval zal als essentieel en onmisbaar integraal onderdeel daarvan uit moeten maken; duidelijk rechtsprobleem, plan van aanpak in hoofdlijnen, honorarium en deze algemene voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever,

4      Deze dienstverlening door opdrachtnemer betreft (een) inspanningsverplichting(-en), onderworpen aan Nederlands Recht.

5.   Opdrachtnemer mag in geval van betalingsachterstanden betreffende zijn honorarium en/of vertrouwensbreuk; diens verplichtingen terstond opschorten en de opdracht bij voortduring van daarvan na ommekomst van veertien dagen met onmiddellijke ingang beëindigen.

6.   Bij betaling aan opdrachtgever door derden via een bankrekening van opdrachtnemer is laatste gerechtigd openstaande honoraria en/of verschotten etc daarmee te verrekenen alvorens tot uitbetaling van het restant aan opdrachtgever toekomende over te gaan en is opdrachtnemer nimmer enige (rente-)vergoeding verschuldigd, terwijl hij zorg draagt voor spoedigste overmaking - van het restant – aan opdrachtgever & onder opgaaf van een deugdelijke berekening, gestoeld op diens urenverantwoording.

 

3.     Informatieverschaffing en communicatie

 

1      Opdrachtgever aanvaardt het door opdrachtnemer verzamelen/gebruiken van diens persoonlijke data ter uitvoering van de opdracht en het wederzijds gebruik van electronische post, Whatsapp en dergelijke datacommunicatiemiddelen; in geval van informatieverschaffing en/of communicatie langs electronische weg geschiedt dit voor rekening & risico van opdrachtgever die voor de juistheid en vertrouwelijkheid daarvan in staat en dit garandeert; opdrachtnemer mag van de juistheid daarvan uitgaan en hoeft dit niet te controleren. Op eerste aangeven van opdrachtgever verwijdert opdrachtnemer al diens privacygevoelige info & data van alle informatiedragers zoals computers en e-mail accounts uitgezonderd niet met het internet verbonden externe harde schijven.

2      Opdrachtgever is er op gewezen en mag er op vertrouwen dat alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld, terwijl hij er tevens op is gewezen en aanvaardt dat het cruciaal is dat opdrachtnemer, teneinde de opdracht naar behoren te kunnen vervullen, over alle mogelijk relevante informatie beschikt, zie ook artikel 2.4 hierboven.

 

4.     Honorarium

 

1   Opdrachtnemers honorarium bestaat uit a)een uurtarief x besteedde tijd, b)een vast geldbedrag, c)een percentage van de netto “ opbrengst” , d)een percentage van het geldelijk belang, alles te vermeerderen met de verschotten en 21% btw.

2   Het uurtarief bedraagt in de regel € 185,00 , een gedeelte van een uur wordt dienovereenkomstig vergoed; een half uur bedraagt derhalve in de regel € 92,50 etc.

3    Opdrachtgever geeft onverwijld gevolg aan enig verzoek tot accordering van deze urenstaat middels ondertekening daarvan; zie tevens hierboven onder “ begripsbepalingen” sub 4.

4   Ten aanzien van het verschuldigd honorarium is de urenstaat van opdrachtnemer, ook zonder accordering als bedoeld in artikel 4.3, leidend, bepalend, heeft zij volstrekte bewijskracht en schept zij over & weer de daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen partijen.

5      De hoogte van de vaste vergoeding is afhankelijk van de inschatting door opdrachtnemer van te besteden tijd.

6      De onder “ c” en “d “ genoemde percentages variëren tussen 15% en 25%.

7.     Het door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt op factuur, binnen veertien na ontvangst van de factuur en bij voorschot op de einddeclaratie voldaan; zie dientengevolge tevens artikel 2.5 hierboven.

8.  Telkens wanneer de urenstaat van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft is opdrachtnemer gerechtigd een volgende voorschotfactuur aan opdrachtgever te verzenden.

9.     Gespreide betaling of afbetalingsregelingen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet.

 

5.             Aansprakelijkheid

 

1.   In het voorkomend geval is opdrachtnemers vaststaande - dus niet aangenomen, veronderstelde en/of betwistte aansprakelijkheid - geheel afhankelijk van de mate van (zowel wat betreft juistheid als omvang daarvan) informatieverschaffing door opdrachtgever en te allen tijde in hoogte beperkt/gemaximeerd tot de door opdrachtnemer van opdrachtgever in het desbetreffend geval ontvangen honoraria.