De Raadsman respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Raadsman verwerkt. De Radsman verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Raadsman verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. De persoonsgegevens verwerkt De Raadsman omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt: 

·        voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen; 

·        overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch; 

·        locatiegegevens; 

·        gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. De Raadsman verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: – wettelijke verplichting; – uitvoering van een overeenkomst; – verkregen toestemming van betrokkene(n); – gerechtvaardigd belang. 

 

Waarom De Raadsman uw gegevens nodig heeft

De Raadsman verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

·        uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u, het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures, alsmede het opstellen van en innen van de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 

·        wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die zij nodig heeft om aan haar administratieverplichting te voldoen. Een van deze verplichtingen is het verifiëren van uw identiteit; 

·        controle ter voorkoming van het behartigen van tegenstrijdige belangen; 

·        het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); 

·        informatie verstrekken over haar diensten en antwoorden geven op uw vragen; 

·        ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient De Raadsman over uw gegevens te beschikken. DeRaadsman gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. 

 

Hoe lang De Raadsman gegevens bewaart

De Raadsman bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is toegestaan. 

 

Delen met anderen

De Raadsman deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een derde, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Raadsman, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan De Raadsman persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van De Raadsman uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Raadsman ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging

De Raadsman hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De Raadsman gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT- leverancier, zal De Raadsman in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

 

Rechten, vragen en klachten

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via gepubliceerde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Raadsman aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde ons er van te verzekeren dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De Raadsman neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Raadsman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@deraadsman.com of 0031-6-14991323. Wij zullen proberen een eventuele klacht naar tevredenheid met u op te lossen. Mocht dat evenwel niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).